การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


ปัญหา เกี่ยวกับการดึงข้อมูล , เชื่อมต่อไม่ได้

1.ตรวจสอบสาย

2.ตรวจสอบตัวเครื่องสแกนนิ้ว มีรูป ไอคอน เชื่อมต่อไหม

การแก้ปัญหาเบื้องต้น เครื่องสแกนนิ้วเปิดปิดประตู เข้าและออก


ปัญหา เกี่ยวกับเครื่องสแกนนิ้วหน้าจอไม่ติดแต่สแกนนิ้วได้
1.ทำการปิดเปิด ไฟจากตัว Power

2.ทำการถอดแบตเตอรี่ออกให้เหลือไว้แค่ไฟตรง
www.ccss.co.th 2019