FingerScan Adaptor 12V 1A
สำหรับเครื่องสแกนฯ กล้องวงจรปิด
Image
FingerScan COVER CCS160
ชุดกรอบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
Image
FingerScan COVER CMi600
ชุดกรอบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
Image
FingerScan กริ่งโรงงาน
อุปกรณ์เสริม
Image
FingerScan ฐานรองเครื่อง Bravo1 (F7)
อุปกรณ์เสริม
Image
FingerScan ชุด Relay
สำหรับต่อพ่วงกริ่งโรงงาน
Image
FingerScan ชุดรีโมท MOTOREX
เปิดปิดประตูจากระยะไกล
Image
FingerScan Lens
เลนส์สำหรับกล้องวงจรปิด
Image
FingerScan HOUSING
กล่องครอบสำหรับกล้องวงจรปิด
Image
FingerScan CCS 613/A
ชุดจ่ายไฟและสำรองไฟ
Image
FingerScan CCS 612/A
ชุดจ่ายไฟและสำรองไฟ
Image
FingerScan Battery
แบตเตอร์รี่สำรองไฟ
Image
FingerScan Converter
อุปกรณ์เสริม
Image
FingerScan Control Box
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan Sensor Switch
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan Mini UPS
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan Exit Switch
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan CM630/A
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan CM630/B
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan ABK800A
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan ABK801A
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan CM632
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan CM633
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan ED803
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan CM634
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan ABK805
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan CM86A
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan CM86B
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan K1
อุปรกณ์เสริม
Image
FingerScan K2
อุปรกณ์เสริม
Image