HOUSING
กล่องครอบสำหรับกล้องวงจรปิด

รายละเอียด

+ HOUSING---------------------------------

       
HV-601SS HV-601SS
ลักษณะเฉพาะ:

- ขนาด 110x100x260mm
- ขนาดกล้อง 76x62x140mm
HV-601SB HV-601SB
ลักษณะเฉพาะ:

- ขนาด 110x100x260mm
- ขนาดกล้อง 76x62x140mm
       
HV-605
ลักษณะเฉพาะ:

- Housing เปิดหลัง
- ขนาด 142x115x370mm
- ขนาดกล้อง 100x80x300mm
- IP 65
HV-605B HV-605B
ลักษณะเฉพาะ:

- Housing Blower(on 35 c° OFF 25 c°)
- ขนาด 142x115x370mm
- ขนาดกล้อง 100x80x300mm
       
HV-605HB

HV-605HB
ลักษณะเฉพาะ:

- Housing Heater & Blower
- Heater OPN 15 c° OFF 25 c°
- ฺBlower ON 35 c° OFF 25 c°

HV-605 IR HV-605 IR
ลักษณะเฉพาะ:

- Housing IR
- ขนาด 142x115x370mm
- ขนาดกล้อง 100x80x300mm
       
HV-606S HV-606S
ลักษณะเฉพาะ:

- ขนาด 113x106x370mm
- ขนาดกล้อง 76x72x260
HV-606 HV-606
ลักษณะเฉพาะ:

- ขนาดกล้อง 113x106x370mm
- ขนาดกล้อง 76x72x300mm
       
HV-610 HV-610
ลักษณะเฉพาะ:

- ขนาด 125x100x335mm
- ขนาดกล้อง 100x70x280
HV-617 HV-617
ลักษณะเฉพาะ:

- Housing เปิดข้าง
- ขนาด 142x110x336mm
- ขนาดกล้อง 97x85x260mm
       
HV-619B HV-619B
ลักษณะเฉพาะ:

- ขนาด 151x145x390mm
- ขนาดภายใน 95x80x250mm
HV-624B HV-624B
ล้กษณะเฉพาะ:
- ขนาด 155x110x400mm
- ขนาดกล้อง 100x70x320mm
- ใช้ขารุ่น hv-209
       
HV-102 HV-102
ล้กษณะเฉพาะ:

- DUMMY CAMERA
- Not Bracket
- ขนาด 16x58x50mm
HV-601L HV-601L
ล้กษณะเฉพาะ:

-ขนาด 110x100x260mm
- ขนาดกล้อง 76x62x140mm