แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาษาให้เป็นภาษาไทยของโปรแกรม zkteco

[fix] แก้ไขปัญหา font ไม่เป็นภาษาไทย

1. Control Panel

วิธีแก้ไข

- เปิด Control Panel // View by : Category

- หา Change date, Time or number formats

- Region ในช่อง Formats : แก้ไขเป็น Thai (Thailand)

Date and time formats

Short date: dd/MM/yyyy

Long date: ddd d MMMM yyyy

Short time: HH:mm

Long time: HH:mm:ss

Long time: HH:mm:ss

- Administrative

Current language for non-Unicode programs:

Thai (Thailand)

[#] Change system locale...

Current system locale:

[/] Thai (Thailand)

- ตั้งค่า Additional setttings...

* Date

- Date formats

# Short date: dd/MM/yyyy

# Long date: ddd d MMMM yyyy